Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του υπουργείου Υγείας για τη σύναψη και το περιεχόμενο της σύμβασης προσωπικών γιατρών και ΕΟΠΥΥ, ολοκληρώνεται σχεδόν το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Στο ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία σύναψης του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί και κάθε σχετικό θέμα με τη συνεργασία τους.

Όπως ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ είναι για δύο χρόνια, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών θα είναι μέγιστο 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο 15 ώρες την εβδομάδα, και καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εγεγραμμένων στον προσωπικό γιατρό.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ