Ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή υλοποιείται στον Δήμο Ηρακλείου. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Life 2017 Climate Change – Κλιματική Αλλαγή», με τίτλο: «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις», το οποίο βασίζεται στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών στους Δήμους Ηρακλείου Κρήτης και Αμαρουσίου Αττικής, ωστόσο αποσκοπεί στη δέσμευση οκτώ ακόμη Δήμων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης στους αστικούς χώρους πρασίνου τους.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αστικού πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή με απώτερο σκοπό, τη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, τη μείωση της χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στα κτίρια, τη μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων και τη μείωση του ατμοσφαιρικού CO2. Επιπλέον, τη δέσμευση 10 Δήμων (2 οι εταίροι του προγράμματος συν 8 ακόμα Δήμοι) για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού ώστε να επηρεαστούν περισσότερο από ένα εκατομμύριο κάτοικοι (10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας). Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και το Μάρτιο του 2023 ακολουθώντας πιστά ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ελέγχεται από την συντονίστρια ομάδα με την βοήθεια της εταιρείας διαχείρισης του έργου.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 1,7 εκατ. ευρώ του LIFE GRIN, το έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου, έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 279.700 ευρώ. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος 153.000 ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στις Μεσαμπελιές με τίτλο έργου: «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κοινόχρηστου Χώρου Μεσαμπελιών – Τμήμα 2».

Η φυτοτεχνική μελέτη για το έργο αυτό έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου και στο σύνολο του έχει δημοπρατηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η δημοπράτηση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και σε 2 μήνες περίπου από σήμερα θα έχουν αρχίσει από τον ανάδοχο οι εργασίες υλοποίησης του. Ογδόντα χιλιάδες ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια φυτών που με την φύτευση τους θα βελτιώσουν (10) δέκα υπάρχοντες χώρους πρασίνου. H μελέτη για την προμήθεια αυτή έχει ολοκληρωθεί από το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου και η διαδικασία της προμήθειας των φυτών βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Τον Μάϊο του 2022, θα αρχίσουν οι παραλαβές των φυτών και οι αντίστοιχες φυτεύσεις τους.

Τα υπόλοιπα χρήματα, θα διατεθούν για άλλες δαπάνες όπως ενημερωτικές ημερίδες και στο πληροφοριακό υλικό.