Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών δικαιωμάτων «Η Αυτοδιαχείριση» που ζητούσε την ακύρωση της άδειας λειτουργίας της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ). 

Αποφάσεις Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Ρόδος: Ηχογραφούσε με το κινητό της στο δικαστήριο - Καταδικάστηκε επιτόπου σε φυλάκιση | LiFO

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ΄αριθμό. 2015 και 2016/2021 αποφάσεις της (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρίνα Παπαδοπούλου) δεν δέχτηκε τις εν λόγω αιτήσεις της ΟΣΔ με τις οποίες ζητούσε την ακύρωση: α) της απόφασης της υπουργού Πολιτισμού με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στον ΟΣΔ ΕΔΕΜ όσον αφορά στη διαχείριση και ασφάλεια του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών μουσικών έργων (μουσικοσυνθετών και στιχουργών) και δικαιούχων μουσικών έργων και β) της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), με την οποία αποφασίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης καταστατικού για τη σύσταση του εν λόγω οργανισμού στον οποίο τα μέλη της Γ.Σ. θα αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

 Απόφαση Συμβούλων Επικράτειας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣΤΕ) | Liberal.gr

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ομόφωνα έκριναν ότι απαραδέκτως προσβάλλεται τόσο η απόφαση των μελών της Γ.Σ. της Ε.Υ.Ε.Δ., ως προερχόμενη από υπηρεσία του κατ’ άρθρον 69 νόμου 2121/1993 ν.π.ι.δ. (Ο.Π.Ι.), που δεν συνιστά διοικητικό όργανο, όσο και η κατ’ επίκληση του άρθρου 51Α παράγραφος 8 του νόμου 4481/2017 (για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων, κ.λπ.), εκδοθείσα κ.υ.α., με την οποία πάρθηκε η απόφαση  η μεταφορά της δραστηριότητας της Ε.Υ.Ε.Δ. του Ο.Π.Ι. Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συνιστά πράξη διοικητικού οργάνου η εκδοθείσα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51Α παρ. 8 ν. 4481/2017) απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με την οποία επελέγη ο Ο.Σ.Δ. ΕΔΕΜ ανέλαβε τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο του νόμου 4481/2017.

Αναφορά Γενικής Συνέλευσης Μελών

Συνεπώς δεν μπορεί να προσβληθεί («δεν προσβάλλεται παραδεκτώς») από τον ΟΣΔ «Η Αυτοδιαχείριση», κατέληξε το ΣτΕ. Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο άρθρο 51Α παράγραφος 8 του νόμου 4481/2017 αναφέρει «Η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ».