Του Λεωνίδα Στεργίου

Τη δεσμευτική συμφωνία για την πώληση τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 4,9 δισ. ευρώ, με την ονομασία Vaga, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η συμφωνία πώλησης του Phoenix, με τιτλοποιημένα δάνεια 1,9 δισ., επίσης, με την Intrum.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να προχωρήσει σε δύο νέες τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ηρακλή 2. Πηγές του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι η πρώτη τιτλοποίηση αναμένεται εντός του 2021 και θα αφορά 7 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη (7 δισ.) μέσα στο 2022.

Με τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ποσού περίπου 7 δισ. ευρώ. Το σχήμα Vega περιλαμβάνει την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 1 δισ. και καταναλωτικών δανείων 4 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 5 δισ., τα δάνεια υψηλής διαβάθμισης (senior) ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ και καλύπτονται με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Με τις κινήσεις αυτές:

– Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 36% περίπου από 47%

– Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί περίπου στο 47% από το 45% που ευρίσκονταν με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.

– Η αναμενόμενη αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.

– Όπως στην περίπτωση του Vega, έτσι και στο Phoenix, η στρατηγική επιλογή της Τράπεζας προβλέπει τη διακράτηση τουλάχιστον του 5% των δανείων μεσαίων και χαμηλής διαβάθμισης προκειμένου να αξιοποιήσει υπεραξίες από εσωτερική και ενεργητική διαχείριση. Η επιλογή αυτή, όπως και άλλες δράσεις αποσκοπούν στη δημιουργία υπεραξιών και στον σχηματισμό κοινού εσωτερικού κεφαλαίου (buffer) ύψους 2 δισ. ευρώ. Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την πώληση των δραστηριοτήτων που ασχολείται με POS (cards business) εντός του πρώτου τριμήνου, τη συνθετική τιτλοποίηση δανείων (σε δύο φάσεις) που παραμένουν εντός τραπέζης, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων και εξοικονόμηση από τα κουπόνια των CoCos. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρθηκε σε παρουσίαση προς επενδυτές, εκτιμά ότι οι παραπάνω δράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον αποαναγνώριση κόκκινων δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ μέσα στο 2021.

– Η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Vega, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων.

– Η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Vega αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 1ου εξαμήνου 2021. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσό από τα 5 δισ., δηλαδή 3,6 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης.

Από αυτά τα 3,6 δισ. θα διατηρήσει εντός τράπεζας τουλάχιστον το 5% προκειμένου να αντλήσει υπεραξίες από εσωτερική και ενεργητική διαχείριση.

Για την επίτευξη υψηλότερων τιμών κατά την πώληση των τιτλοποιημένων δανείων, οι τράπεζες προσφέρουν τα ομόλογα αυτά σε μικρότερα πακέτα. Για παράδειγμα, το Vega έχει διαιρεθεί σε τρία υπο-χαρτοφυλάκια προς πώληση (Vega I, Vega II και Vega III).

Πηγή: Capital.gr