Υπ’ αριθ. 1/2021 Πρακτικό Ανωτάτου Συµβουλίου Μεταθέσεων.
1.- ∆υνάµει ανωτέρω σχετικού αποφασίσθηκε τοποθέτηση – µετάθεση – µετακίνηση για κατωτέρω Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, ως ακολούθως:
1. 249298 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ∆ήµητρα, από Αστυνοµικό Τµήµα Παπάγου – Χολαργού στη ∆/νση Αστυνοµίας Β/Α Αττικής
2. 240010 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ Ευάγγελο, από ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α. στη ∆/νση Αστυνοµίας Ρεθύµνης, ως ∆ιευθυντή, µε δαπάνες δηµοσίου

3. 239295 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, από ∆/νση Αστυνοµίας Β/Α Αττικής στη Γ.Α.∆. Αττικής
4. 242423 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο, από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών στη Γ.Α.∆. Αττικής, όπου υπηρετεί µε απόσπαση
5. 242511 ΒΛΑΧΟ Κωνσταντίνο, από Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων ∆ιδυµοτείχου στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας, ως ∆ιοικητή, µε δαπάνες δηµοσίου

6. 241577 ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟ Αθανάσιο, από Γ.Α.∆. Αττικής στη ∆/νση Αστυνοµίας Αθηνών, όπου υπηρετεί µε προσωρινή µετακίνηση
7. 247635 ΓΚΙΟΛΙΑ Χρήστο, από Αστυνοµικό Τµήµα ∆ηµοτικού Θεάτρου στη ∆/νση Αστυνοµίας Πειραιώς

8. 241469 ΓΚΡΙΖΗ Γεώργιο, από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Ελληνικής Αστυνοµίας, ληγοµένης προσωρινής µετακίνησής του στη
∆/νση Τεχνικών Εφαρµογών/Α.Ε.Α.
9. 249539 ΓΥΠΑΡΗ Ζαµπία, από Τµήµα Ασφάλειας Φιλοθέης – Ψυχικού στην Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής
10. 244250 ΖΕΡΒΑΚΑΚΟ Νικόλαο, από ∆/νση Αστυνοµίας Αθηνών στη ∆/νση Αστυνοµίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί µε προσωρινή µετακίνηση
11. 246824 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, από Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών
12. 245659 ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟ Ευστράτιο, από ∆/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης στη ∆/νση Άµεσης ∆ράσης Θεσσαλονίκης
13. 242899 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ Βασίλειο, από Αστυνοµικό Τµήµα Αγίας Παρασκευής στη ∆/νση Άµεσης ∆ράσης Αττικής
14. 238227 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ∆ηµήτριο, από ∆/νση Αστυνοµίας Ν/Α Αττικής στη Γ.Α.∆. Αττικής

15. 240472 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάµπρο, από ∆/νση Αστυνοµίας Αργολίδας στη ∆/νση Αστυνοµίας Αρκαδίας, ως ∆ιευθυντή, µε δαπάνες δηµοσίου
16. 257251 ΚΟΜΜΑΤΑ Μαρία, από ΓΕ.Π.Α.∆. Θεσσαλίας στη ∆/νση Αστυνοµίας Λάρισας, ως Υποδιευθυντή
17. 246863 ΚΡΕΖΙΑ Σπυρίδωνα, από Αστυνοµικό Τµήµα Χαλανδρίου στη ∆/νση Τεχνικών Εφαρµογών/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντή
18. 243116 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, από ∆/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη Γ.Α.∆. Θεσσαλονίκης
19. 253046 ΜΑΡΓΕΤΗ Αναστάσιο, από Β’ Τµήµα Τροχαίας Β/Α Αττικής στη ∆/νση Τροχαίας Αττικής
20. 243280 ΜΙΚΡΟ ∆ηµήτριο, από ∆/νση Αστυνοµίας Σερρών στη ΓΕ.Π.Α.∆. Κεντρικής Μακεδονίας, µε δαπάνες δηµοσίου
21. 250309 ΜΠΕΡΤΑΝΟ Βασίλειο, από ∆/νση Ασφάλειας Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιώς, ληγοµένης αποσπάσεώς του Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής
Πολιτικής/Γεν. ∆-νση Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής/ ∆-νση ∆ιαχείρισης Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
22. 243372 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ Χαράλαµπο, από Ταµείο Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας στο Γραφείο κ. Προϊσταµένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.
23. 248471 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλο, από Τµήµα Ασφάλειας Αγίου ∆ηµητρίου στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών
24. 244938 ΠΑΥΛΑΚΙ∆Η Νικόλαο, από Υποδ/νση Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος/Α.Ε.Α. στη ∆/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
25. 239408 ΠΑΧΗ Κωνσταντίνο, από Αστυνοµικό Τµήµα Χαϊδαρίου στη ∆/νση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής
26. 239573 ΠΙΠΕΡΗ Ευάγγελο, από Β’ ∆/νση Αστυνοµίας ∆ωδεκανήσου στη ∆/νση Αστυνοµίας Αργολίδας, ως ∆ιευθυντή, µε δαπάνες δηµοσίου
27. 254653 ΠΟΥΛΙΖΟΥ Μαρία, από ∆/νση Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.∆. Αττικής/Υποδ-νση ∆ιοικητικών Εξετάσεων
28. 243770 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟ Ιωάννη, από Γενική ∆/νση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων στη ∆/νση Αστυνοµίας Φωκίδας, ως Υποδιευθυντή, όπου υπηρετεί µε απόσπαση
29. 243787 ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η Στέφανο, από ∆/νση Αστυνοµίας Β/Α Αττικής στη Γ.Α.∆. Αττικής, όπου υπηρετεί µε προσωρινή µετακίνηση
30. 239418 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, από Υποδ/νση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής στη ∆/νση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής
31. 243833 ΤΖΕΛΑ Γεώργιο, από ∆/νση Ασφάλειας Αττικής στη ∆/νση Εγκληµατολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί µε προσωρινή µετακίνηση
32. 241306 ΦΑΛΚΟΥ Πηνελόπη, από ∆/νση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής στη ∆/νση Αστυνοµίας Αθηνών, όπου υπηρετεί µε απόσπαση
33. 241315 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ Ιάκωβο, από ∆/νση Αστυνοµίας Ν/Α Αττικής στη ∆/νση Αστυνοµίας Αθηνών
34. 245158 ΦΛΕΒΑΡΗ Παναγιώτη, από ∆/νση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών στη ∆/νση Αστυνοµίας Ν/Α Αττικής, ληγοµένης αποσπάσεώς του στη Γενική ∆/νση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων
35. 249493 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ Λάµπρο, από Τµήµα Ασφάλειας Παγκρατίου στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών, ως ∆ιευθυντή
2.- Αιτήµατα που δεν ικανοποιούνται µε παρούσα, απερρίφθησαν, δυνάµει ανωτέρω σχετικού.
3.- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην παρούσα, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά. Εκ των ανωτέρω Αστυνοµικών ∆ιευθυντών οι κατά βαθµό αρχαιότεροι ή ανώτεροι των λοιπών αξιωµατικών των οικείων Υπηρεσιών αναλαµβάνουν καθήκοντα ∆ιευθυντών, Υποδιευθυντών ή Βοηθών, κατά περίπτωση.
4.- Οι Γ.Α.∆. Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ΓΕ.Π.Α.∆. Χώρας, οι Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, οι Κλάδοι του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, η Αστυνοµική Ακαδηµία και το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για τις ίδιες και τις υφιστάµενες Υπηρεσίες τους:
α) Μερίµνη προϊσταµένων τους, να κοινοποιήσουν την παρούσα στους µετατιθέµενους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, εντός της αύριον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ. 1 Π.∆. 100/2003, ακόµη και στους για οποιονδήποτε λόγο κωλυόµενους, µε αποδεικτικό, το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο των Υπηρεσιών. Κοινοποίηση σε Αξιωµατικούς αποσπασµένους σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνοµίας, να γίνει µε ευθύνη Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά. Αναφορά µέσω pol µέχρι 14:00΄ ώρα της 17 – 2 – 2021.
β) Να υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας, συγκεντρωτικά, µε p.o.l. και διαβάθµιση «Εµπιστευτικό», την εποµένη της λήξεως της οριζοµένης στο άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 100/2003 προθεσµίας, αιτήσεις για ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή διαταχθεισών µεταθέσεων.
5.- Οι Κλάδοι και οι Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, που εξυπηρετούνται γραµµατειακά από τη ∆/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για την κοινοποίηση σε αυτή των αναφεροµένων στην παρ. -3- της παρούσας, για την ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων των Αστυνοµικών ∆ιευθυντών.
6.- Απόσπαση ή προσωρινή µετακίνηση Αστυνοµικών ∆ιευθυντών στις Υπηρεσίες που µετατίθενται, λήγει.
7.- Τυχόν ακάλυπτο χρονικό διάστηµα αποσπασµένων ή προσωρινά µετακινούµενων Αστυνοµικών ∆ιευθυντών που αναφέρονται στην παρ. 1, καλύπτεται δυνάµει παρούσας.
8.- Οδοιπορικά – δαπάνες σε βάρος του ∆ηµοσίου και λοιπά έξοδα µετακίνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Π.∆. 100/2003.
9.- Εκτέλεση άµεση, αναφορά κ.λπ. µεταβολές σύµφωνα µε όσα ισχύουν.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Πηγή: Νέα της Θράκης