Ποιοι είναι οι επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM, επιδοτήσεις έως 55% για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων έως € 10.000.000 προσφέρουν τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ενδεικτικοί κλάδοι που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα επιδοτήσεων:

Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
Τουρισμός – Ξενοδοχεία (3 αστέρων και άνω)
Μεταποίηση
Γεωργία
Ενέργεια
Logistics
Πληροφορική
Φαρμακευτικά προϊόντα
Τηλεπικοινωνίες
Αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα (4×4, 5×5) ποδοσφαίρου, basket, tennis και κολυμβητήρια (πισίνες)
Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
Φαρμακευτική κάνναβη
Ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για την υποβολή αιτήσεων
«Γενική Επιχειρηματικότητα», (υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2021)
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», (υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2021)
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», (υποβολή αιτήσεων έως 30/09/2021)
Προϋποθέσεις επενδυτικού σχεδίου:
Δημιουργία νέας μονάδας.
Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας.
Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού για αγορά εγκατάστασης επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της.
Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους.
Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος
Επιχορήγηση η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων κατ’ ανώτερο για 7 έτη.
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών
Μέγιστο ποσό επιδότησης: έως €10.000.000

Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων:
Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα
Μισθολογικό κόστος
Συστήματα ERP – CRM
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η έναρξη εργασιών των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί να καθοδηγήσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για τη λήψη επιδοτήσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

Πηγή: newmoney.gr