Του Λεωνίδα Στεργίου

Με την τυπική κατάθεση της αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής 1 η τιτλοποίηση δανείων συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ και να λάβει την εγγύηση του Δημοσίου, κλείνει ο πρώτος γύρος τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ μέσω του Ηρακλή 1, κλείνοντας συμφωνία για το 30% των τίτλων μεσαίας εξασφάλισης με την Intrum, ενώ πρόκειται να προχωρήσει σε μία ακόμα τιτλοποίηση 7 δισ. μέσα στο 2021 και άλλη μία των 7 δισ. εντός του 2022 μέσω του Ηρακλή 2.

Τυπικά, ο Ηρακλής 1 λήγει στις 10 Απριλίου, ενώ ο Ηρακλής 2 αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Μαΐου.

Η τιτλοποίηση των 5 δισ. ευρώ θεωρείται το τελευταίο κομμάτι του προγράμματος τιτλοποιήσεων που είχε προγραμματίσει η Τράπεζα Πειραιώς για τον Ηρακλή 1, με την ονομασία Vega.

Το σχήμα Vega περιλαμβάνει την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 1 δισ. και καταναλωτικών δανείων 4 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 5 δισ., τα δάνεια υψηλής διαβάθμισης (senior) ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ και καλύπτονται με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το business plan της Τράπεζας Πειραιώς, το υπόλοιπο ποσό από τα 5 δισ., δηλαδή 3,6 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης.

Από αυτά τα 3,6 δισ. θα διατηρήσει εντός τράπεζας τουλάχιστον το 5% προκειμένου να αντλήσει υπεραξίες από εσωτερική και ενεργητική διαχείριση.

Για την επίτευξη υψηλότερων τιμών κατά την πώληση των τιτλοποιημένων δανείων, οι τράπεζες προσφέρουν τα ομόλογα αυτά σε μικρότερα πακέτα. Για παράδειγμα, το Vega έχει διαιρεθεί σε τρία υπο-χαρτοφυλάκια προς πώληση (Vega I, Vega II και Vega III).

Vega και Phoenix
H Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ξεκινήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση του Vega, το οποίο αποτελεί ένα βασικό βήμα στη διαδικασία του Ηρακλή. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Πειραιώς βρίσκεται σε συνομιλίες με την Intrum, με την οποία έχει ήδη επιχειρηματική σχέση και με την οποία έχει κλείσει τη συμφωνία στο πλαίσιο της πρώτης (στον Ηρακλή 1) τιτλοποίησης της τράπεζας ύψους 1,9 δισ. ευρώ, με την ονομασία Phoenix.

Υπενθυμίζεται ότι για την τιτλοποίηση αυτή, η Πειραιώς είχε υποβάλει αίτηση για τον Ηρακλή τον περασμένο Αύγουστο και έκλεισε πρόσφατα η συμφωνία με την Intrum AB για την πώληση του 30% των δανείων μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine notes). To senior κομμάτι ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ) και είναι αυτό που καλύπτεται από την εγγύηση του Δημοσίου.

Τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ αφορούν τα mezzanine και junior notes. Το επιχειρηματικό σχέδιο της Πειραιώς προβλέπει ότι το 65% θα μοιραστεί σε μετόχους της τράπεζας.

Η αξία του χαρτοφυλακίου (της τιτλοποίησης) βασίζεται στην ονομαστική αξία των δανείων υψηλής εξασφάλισης και της πώλησης των τίτλων μεσαίας εξασφάλισης περίπου στο 50% της συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας (GBV).

H αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων του Phoenix (1,9 δισ.) που γίνεται με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των τίτλων στον επενδυτή έχει προγραμματιστεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Δημιουργία κεφαλαίων και αξιών
Όπως στην περίπτωση του Vega, έτσι και στο Phoenix, η στρατηγική επιλογή της Τράπεζας προβλέπει τη διακράτηση τουλάχιστον του 5% των δανείων μεσαίων και χαμηλής διαβάθμισης προκειμένου να αξιοποιήσει υπεραξίες από εσωτερική και ενεργητική διαχείριση.

Η επιλογή αυτή, όπως και άλλες δράσεις αποσκοπούν στη δημιουργία υπεραξιών και στο σχηματισμό κοινού εσωτερικού κεφαλαίου (buffer) ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την πώληση των δραστηριοτήτων που ασχολείται με POS (cards business) εντός του πρώτου τριμήνου, τη συνθετική τιτλοποίηση δανείων (σε δύο φάσεις) που παραμένουν εντός τραπέζης, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων και εξοικονόμηση από τα κουπόνια των CoCos.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με παρουσίαση σε επενδυτές, εκτιμά ότι οι παραπάνω δράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον αποαναγνώριση κόκκινων δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ μέσα στο 2021.

Πηγή: Capital.gr