Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο εγείρει θέματα αντισυνταγματικότητας σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό τον πρόεδρό της Ιωάννη Σαρμά, πριν την κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας στην Βουλή, γνωμοδότησε για ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές.

Διευκρινίζεται, ότι οι απόψεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εάν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να τις λάβει υπόψη της. Σύμφωνα με την Ολομέλεια Ε.Σ.  «το επίμαχο νομοσχέδιο, εφόσον εξακολουθεί να στηρίζεται, όπως και ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, στην ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση προσώπων που σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας στο σύνολό του».

Στη συνέχεια η γνωμοδότηση αναφέρει ότι «Με το επίμαχο νομοσχέδιο υιοθετούνται σε γενικό πλαίσιο οι ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 και επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε συγκεκριμένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές με τις 1880/2019, 1888/2019, 1889/2019, 1890/2019 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση που επιχειρήθηκε με προγενέστερους νόμους (2084/1992, 2676/1999, 3029/2002, 3655/2008, 3863/2010, 4387/2016), με την ενσωμάτωση στο νέο φορέα όλων των ασφαλιστικών φορέων απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, όπως το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)».

Ακόμα το Συνέδριο τονίζει ότι η καινοτομία του υπό ε