Λοιπό επικουρικό: Οι ειδικότητες και τα προσόντα

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζεται τα προσόντα ανά ειδικότητα για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας όλης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του υπ. Υγείας:

Με δεδομένο ότι εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ, είναι θέμα ημερών να ανοίξει το σύστημα προκειμένου να εγγραφούν οι υποψήφιοι.

Που οι νέες προσλήψεις

 • Νοσοκομεία
 • Φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 •  Δ.Υ.ΠΕ
 •  Ε.Κ.Α.Β
 •  Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 •  Ε.Ο.Φ
 •  Ε.Κ.Ε.Α
 •  Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»
 •  Ο.Κ.Α.Ν.Α
 •  Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
 •  Στρατιωτικά νοσοκομεία
 •  Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
 •  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
 •  Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας

Λίστες κατατασσόμενων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.