Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών

Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International, με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, ανακοίνωσε η ομώνυμη
εταιρεία.

Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») για την
απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής
αξίας 3,45 ευρώ έκαστη, τις οποίες έχει εκδώσει η «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», έναντι νέων κοινών
μετοχών που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International με σχέση ανταλλαγής μίας Μετοχής
του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε η «Titan Cement International S.A.»,
ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: Η TITAN Cement International έχει υποβάλει αίτηση για την
πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των
Μετοχών του Ανταλλάγματος, στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Euronext
Παρισίων. Επιπλέον, η TITAN Cement International προτίθεται να υποβάλει αίτηση για τη
δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(εφεξής «Χ.Α.»).
Σημειώνεται, ότι οι ιδρυτές (ως ορίζονται κατωτέρω) και επί του παρόντος μοναδικοί μέτοχοι της
TITAN Cement International είναι μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την ΤΙΤΑΝ το 1911.
Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι η διευκόλυνση της έμμεσης εισαγωγής της ΤΙΤΑΝ (και δι’
αυτής των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος ΤΙΤΑΝ»)) στο Euronext Βρυξελλών, μέσω της
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της TITAN Cement International στην αγορά
κινητών αξιών του Euronext Βρυξελλών.
Μέσω της Δημόσιας Πρότασης επιδιώκεται περαιτέρω η TITAN Cement International να καταστεί η
άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με μετοχική
δομή στην οποία όλοι οι μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ θα καταστούν μέτοχοι της TITAN Cement International.
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:
ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,
εισαχθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε
ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την εμπορευσιμότητα των μετοχών του και
διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος
δανεισμού.

Πηγή: naftemporiki.gr